Monday, September 7, 2009

Utdanningsforbundet støtter SVs lærerløft

Den eneste måten å sikre flere lærere i skolene på, er å lovfeste en nasjonal minstestandard, mener Utdanningsforbundet.

Vi i SV er sjølsagt glade for at Utdanningsforbundet støtter vårt lærerløft som vil sikre en lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og en lærer per 20 elever i 5.-10.klasse.

Er du opptatt av en god og gratis skole, der lærerne får tid til å følge opp hver enkelt elev, gjør som Utdanningsforbundet, støtt SV og stem på Karin Andersen 14. september.

Thursday, August 27, 2009

Økologisk leverpostei

I dag har Karin Andersen, Torbjørn Dybsand og jeg vært på bedriftsbesøk i Ringsaker og besøkt blant annet to gode samvirkebedrifter. Nortura på Rudshøgda og Tine i Brumunddal.

Jeg har fått mye innsikt i en hardt pressa næring, der de store dagligvarekjedene presser på, der de såkalte "små og snille konkurrentene" har helt andre konkurranseforhold; og de som taper på dette er forbruker og ikke minst gårdbrukerne.

I tillegg har vi fått høre om forsøk med 6-timersdagen ved Tine Heimdal - som nå går over fra å være prøveprosjekt til varig løsning. - Slike forsøk vil vi ha i det offentlige også; de positive gevinstene vil være like store. Beholder 6-timersdag

Vi har også gitt innspill på hva Tine bør gjøre for å øke Økomjølk-salget. - Flere produkter som bare er økologiske hilser vi velkommen, og særlig produkter til barn. Vi veit at barnemat er det produktsegmentet med størst andel økologisk kjøp, fordi foreldre vil gi det beste til sine barn. Derfor er det lurt å gi småbarnsforeldre flere muligheter for å velge økologisk også etter at de slutter å gi barnemat.

Derfor var det gledelig å lese at Norgården (Nortura sitt merke for Økologiske produkter) nå kommer med økologisk leverpostei.
Økologisk leverpostei
Nå vet jeg hva som skal stå på frokostbordet vårt framover i alle fall!

Thursday, August 20, 2009

Rett til full jobb!

Det er 150 000 kvinner som jobber ufrivillig deltid i Norge i dag. Vi kommer aldri i mål med likelønnskampen uten å få redusert deltidsandelen blant kvinner. - SV krever derfor lovfesta rett til full stilling, og at du som ufrivillig deltidsansatt skal få overtidsbetalt fra første time du jobber ut over kontrakt.

”Heltid / deltid – ikke bare et problem i offentlig sektor” heter en rapport gitt av Handel og Kontor i Region Indre Østland. Hele 1500 medlemmer i bedrifter med tariffavtale danner grunnlaget for rapporten som avdekker store problemer, spesielt for kvinner i varehandelen.

Hele 40 % av de spurte kvinnene i varehandelen jobbet ufrivillig deltid, mens bare 10 % hadde full jobb. Ser vi på andelen menn i byggevarehandelen ser vi at 99 % hadde full jobb, mens 1 % jobbet frivillig deltid. Ingen er registrert med ufrivillig deltid! På bakgrunn av denne rapporten kan vi konkludere med at ufrivillig deltid er en ”kvinneproblem”.

Deltidsfella er utbredt i norsk arbeidsliv, ikke bare i helse- og omsorgssektoren, men også i kvinnerike yrkesgrupper innenfor renhold, hotell- og restaurantbransjen og varehandelen. Kvinner i disse yrkesgruppene får ofte ikke øke sin stillingsandel fordi arbeidsgiver ønsker fleksibilitet. Denne fleksibiliteten oppnår arbeidsgiver på bekostning av pensjonsopptjening, mulighet for forutsigbar inntekt, sykepengerettigheter og en fullverdig fritid.

Som deltidsarbeidende har du aldri helt fri. Du venter på at telefonen skal ringe, sånn at du kan tjene litt ekstra. Deltidsarbeidende har ikke råd til å takke nei. De tilpasser fritiden for å være tilgjengelig for arbeidsgiver, og de blir skuffet hvis telefonen ikke ringer. Mentalt sett er deltidsarbeidende alltid på jobb og hverdagen er for mange deltidsarbeidende preget av frykt for ikke å få nok ekstravakter slik at de kan betale regningene sine.

Deltidsarbeid skaper også en rekke problemer i livet utenfor jobben. Med utrygg inntekt er det vanskelig å planlegge livet, og nærmest umulig å få boliglån i banken. I deltidsarbeidende tjener ofte ikke nok til å betale egne utgifter, og dermed er avhengig av partnerens inntekt eller statlige støtteordninger. For ikke å snakke om vanskene eneforsørgere av barn møter med en deltidslønn.

Deltid reduserer rettighetene i arbeidslivet. Mange mister rett til tillegg for å jobbe ubekvem arbeidstid, når man jobber ekstra får man ikke overtidstillegg og fars rett til fedrekvote er i dag avhengig av at mor jobber minst 50 %. Mange arbeidsgivere bruker utbredt deltidsarbeid som unnskyldning for dårlig arbeidsmiljøarbeid. Det er vanskelig å få til skikkelig medvirkning på arbeidsplassen når det er så få som er på jobb samtidig. SV vil at du som ufrivillig deltidsansatt skal få overtidsbetalt fra første time du jobber ut over kontrakt.

Pensjonsreformen gjør situasjonen for deltidsarbeidende enda verre enn tidligere. SV var det eneste partiet på Stortinget som gikk inn for å beholde besteårsregelen, som hittil har reddet pensjonen til mange som har jobbet deltid i deler av sin yrkeskarriere. Nå skal derimot alle år i yrkeslivet telle likt i pensjonsopptjeningen. Dette vil få dramatiske konsekvenser for deltidsarbeidendes pensjon i fremtiden.

En av de største urettferdighetene i dagens arbeidsliv er at kvinner og menn lønnes ulikt. I gjennomsnitt tjener kvinner 15 % mindre enn menn, selv om de har en like lang utdanning og gjør en like viktig jobb. En stor del av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn skyldes at kvinner jobber deltid. Så lenge kvinner sliter med å få fulle stillinger, kommer vi aldri i mål med likelønn. Likelønn handler om rettferdighet, og om verdsetting av de yrkene der mange kvinner jobber. Det handler om de som arbeider med barn, står i butikken på kveldstid eller pleier gamle og syke. De jobbene kan vi ikke klare oss uten! Det krever god lønn og full stilling til de som jobber der.

SV mener lovfestet rett til full stilling må innføres dersom vi mener alvor med alle festtalene om likestilling. Vi vil styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i en bedrift. Ved ledig arbeid skal kvalifiserte ansatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold til hel stilling. SV vil også foreslå å gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger.

Og hvorfor vil vi det? Fordi lista over positive effekter er lang!
1. Flere fornøyde ansatte som er glade for å få større fast stilling og fast lønn
2. Bedre arbeidsmiljø og trivsel som fører til lavere sykefravær som igjen fører til bedre kommuneøkonomi
3. Bedre tjenestekvalitet gjennom at brukere opplever større kontinuitet med færre ansatte å forholde seg til.
4. Lettere å rekruttere nye medarbeidere, hvor bedriften blir en attraktiv arbeidsplass og får et godt omdømme som arbeidsgiver
5. Mindre bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid gir besparelser på virksomhetens budsjetter

Sosialistisk Venstreparti er på de lavtlønnede og deltidsarbeidendes side og tar problemene på alvor. Nå er det nok prat og tid for handling. Lovfest retten til full stilling!

Tuesday, August 18, 2009

FRPs SFO-bløff

Når jeg først har skrevet om Frp og SFO, så er det bare å fortsette. Dette er sendt Hedmarksavisene i dag:

- Frp ljuger er så de tror det sjøl når de nå påstår at SFO ikke lenger skal finansieres av foreldrene, sier Frøydis Sund, SVs andrekandidat i Hedmark.

I gårsdagens Tabloid-sending på TV2 påsto Frp-formann Siv Jensen at Frp ikke mener at SFO skal finansieres av foreldrene til selvkost. Dette stemmer ikke med det Frp skriver i sine egne programmer og på sine hjemmesider. Siv Jensen bløffet foran tv-seerne.

I Frps lokalpolitiske program som er gyldig fra 2007-2011 kan man lese følgende:
"Fremskrittspartiet vurderer ikke skolefritidsordningen som en kommunal kjerneoppgave. Det betyr at skolefritidsordningen selvkostfinansieres av foreldrene." Dette synet går også igjen på Frps hjemmesider. Under "Frp mener" og "skole og utdanning" står det som et kulepunkt at "SFO-tilbudet skal være et selvfinansierende tilbud om barnepass."

Heller ikke i arbeidsprogrammet for neste periode står det noe som opphever standpunktet om at SFO skal selvkostfinansieres. Frøydis Sund mener Siv Jensens uttalelser bare viser at Frp løper fra politikken sin hver gang den er upopulær:

- Dersom SFO skal finansieres av foreldrene alene, vil det bety at svært mange småbarnsforeldre vil oppleve prissjokk i tusenkronersklassen dersom Frp skal bestemme prisen på SFO i norske kommuner. For vanlige folk vil dette langt overgå en eventuell skattelette med Frp, påpeker Frøydis Sund.

- SV vil gjøre SFO billigere og bedre. Derfor foreslår vi en makspris for foreldrebetaling på 1750 kroner i måneden. I tillegg skal det stilles kvalitetskrav til ansatte på SFO og barn skal få et pedagogisk tilbud. Leksehjelp, kulturaktiviteter og idrett skal bli en del av framtidas SFO, og alle barn i 1.-4. klasse skal tilbys en time gratis SFO daglig, forteller Frøydis Sund til slutt.

Monday, August 17, 2009

SFO og ulv

Frp skriver ikke noe om ulv i sitt valgprogram. Hedmark Frps førstekandidat, Per Roar Bredvold hevder det er fordi de vil utrydde all ulv i Norge.

Samtidig skriver Frp heller ikke noe om SFO i sitt valgprogram. - Betyr det at de vil utrydde alle SFO-tilbud i landet?

Monday, November 19, 2007

Forstemmende

HA skriver på lederplass i dag at "Det er forstemmende at fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) ikke kjenner til problemene knyttet til Midtbyen skole i Hamar. Saken har vært tatt opp gjentagende ganger, også med Grande Røys sin forgjenger, Øystein Djupedal."

Spørsmålet jeg da stiller meg er om hva som egentlig er forstemmende:
  • at en minister ikke kjenner detaljene i alle utbyggingsprosjekt i høgskolesektoren, eller
  • at HA ikke vet hvem som er ministre i den rødgrønne regjeringa?

Jeg vil si det er langt mer forstemmende at HA ikke vet at Heidi Grande Røys har vært minister sida 2005, og at det er Tora Aasland som har tatt over etter Øystein Djupedal i kunnskapsdepartementet som minister for forskning og høyere utdanning.

Saturday, October 13, 2007

Fornyelse fra museumsvokter

Østlendingens journalist har denne uka fått kost seg med mye SV-stoff. - Dessverre har ikke spaltemetrene omhandla de sakene en fylkessekretær helst ønsker på trykk.
En av Hedmark SVs såkalte museumsvoktere, gamle herr Sætervadet i Elverum, ønsker fornyelse i partiet. Det er ikke vante toner fra den karen.

Ros har heller ikke vært dagligdags kost fra den kanten, i alle fall ikke som undertegnede eller de andre mulige fornyerne har fått høre de åra vi har vært aktive i SV.

- Så på vegne av oss unge talentene tar jeg hatten av og takker og bukker så mye for tilliten Sætervadet gir oss, sammen med ønsket om å skifte ut noen gamle koster.